Regulamin serwisu

obowiązuje od 01.09.2022r.

 1. Definicje wyrażeń
  1. Sklep Internetowy – serwis internetowy w układzie sklepu (systemu wymiany informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Towarów lub Usług) dostępny pod adresem www.megstyl.pl
  2. Sprzedawca - Grzegorz Mularczyk " MEGSTYL", Wola blakowa 88A, 97-565 Lgota Wielka, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki. pod numerem NIP 7722369830, REGON 360570276, email: bok@megstyl.pl, numer telefonu: 883 944 435
  3. Klient - osoba fizyczna (pełnoletnia), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
  4. Konsument - klient zawierający ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 22 Kodeksu Cywilnego.
  5. Użytkownik - każda osoba korzystająca ze Sklepu Internetowego
  6. Rejestracja - stworzenie przez Klienta Konta w Sklepie Internetowym
  7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające m. in. rodzaj i liczbę Towaru
  8. Koszyk - narzędzie dostępne w Sklepie Internetowym umożliwiające zbieranie wybranych przez Klienta Towarów w celu złożenia zbiorczego zamówienia w Sklepie Internetowym.
  9. Towary i Usługi - produkty i usługi oferowane w Sklepie Internetowym przez Sprzedawcę
  10. Konto - narzędzie dostępne w Sklepie Internetowym umożliwiające m. in. administrowanie danymi osobowymi Klienta, śledzenie etapów realizacji zamówień, przeglądanie historii zamówień, itp.
  11. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego
  12. Firma Kurierska lub Kurier - DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  13. Dni Robocze - dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
  14. BOK - Biuro Obsługi Klienta - usługa świadczona przez Sprzedającego w Dni Robocze w godzinach 8:00 - 16:00 rozumiana jako możliwość kontaktu z personelem w celu uzyskania informacji związanych z działalnością przedsiębiorstwa, w tym uzyskania szczegółowych opisów Towarów oferowanych w Sklepie.
  15. Bramka płatnicza - zewnętrzny system płatności "imoje" obsługiwany przez frimę ING Bank Ślaśki S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34 w Katowicach, kod pocztowy 40-086, KRS 0000005459, NIP 634-013-54-75
 2. Postanowienia ogólne
  1. Celem prowadzenia Sklepu jest umożliwienie Klientom zapoznania się z Towarami i Usługami oferowanymi przez Sprzedawcę, jak również zawieranie na odległość umów sprzedaży Towarów i Usług.
  2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego, stanowi również o prawach i obowiązkach Sprzedawcy i Kupujących.
  3. Wszystkie podane na stronie Sklepu Internetowego ceny są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
  4. Kupujący nie może dokonać zakupu podając niepoprawne dane, w tym dane osobowe, dane dostawy, dane do faktury VAT. Niemożliwe jest również dokonanie zakupu anonimowo.
  5. Wszystkie Towary są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. Podane na Stronach Towarów wymiary mebli mogą nieznacznie, w granicach określonych normami polskimi, róznić się od wymiarów rzeczywistych. Klienci proszeni są o wzięcie powyższych pod uwagę przy składaniu zamówienia.
  6. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego lub strony www.megstyl.pl przez Zamawiających, Użytkowników lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), a także wykorzystywania strony www Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.
  7. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest za pośrednictwem każdego urządzenia, które:
   1. posiada dostęp do sieci Internet
   2. umożliwia korzystanie z przeglądarki internetowej, np. Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge
   3. umożliwia odbieranie wiadomości e-mail
  8. Użytkownik może w każdym czasie uzyskać dostęp do aktualnej wersji niniejszego Regulaminu pod adresem https://megstyl.pl/pl/content/2-regulamin jak również sporządzić jego wydruk.
  9. W zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną
  1. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie.
  2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego jest umożliwienie Kupującemu dokonania zamówienia w Sklepie Internetowym. Możliwe jest złożenie zamówienia bez posiadania Konta.
  3. Usługa dodawania opinii do produktów umożliwia wyrażenie subiektywnej na temat zakupionych Towarów za pomocą formularza udostępnionego na stronie produktu. Użytkownik nie otrzymuje żadnych korzyści za skorzystanie z tej usługi.
  4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość do ukrycia treści wulgarnych, niezwiązanych z istotą oferowanego towaru, mających charakter obraźliwy, naruszających dobre obyczaje i przepisy prawne, zawierające dane osobowe osób trzecich bez ich zgody jak również zawierających treści reklamowe.
  5. Treści zamieszczane przez Użytkowników w Sklepie są subiektywnymi i osobistymi opiniami, których nie należy utożsamiać z poglądami Sprzedającego.
  6. Każdy Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zamieszczane i udostępniane treści poprzez korzystanie z usług świadczonych przez Sprzedającego.
  7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
  8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty e-mail na adres bok@megstyl.pl. W reklamacji wystarczy podać adres do korespondencji oraz numer telefonu. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzeć reklamację i, przy stwierdzeniu nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu, zobowiązuje się również do usunięcia usterki w możliwie krótkim czasie.
  9. Założenie konta w Sklepie dokonywane jest przez wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Użytkownika. Wysłanie poprawnego formularza jest równoważne z zawarciem umowy ze Sprzedającym o prowadzenie Konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Użytkownik może ją w każdym momencie wypowiedzieć poprzez usunięcie Konta.
  10. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:
   1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu internetowego
   2. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich
   3. Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Zamawiającego lub związanej z nimi działalności
   4. Sprzedający uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Zamawiającego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Zamawiającego
   5. Zamawiający lub Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych
   6. Zamawiający lub Użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu podane przez Zamawiającego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 4. Zamówienia
  1. Stronami umowy sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu są Sprzedawca oraz Klient.
  2. Możliwe jest dokonanie przez Klienta zamówienia bez posiadania Konta.
  3. Zamówienia klientów przyjmowane są wyłącznie przez stronę Sklepu w domenie https://megstyl.pl po przejściu przez całą procedurę składania zamówienia.
  4. Zamówienie można złożyć w okresie dostępności strony sklepu, zasadniczo 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem zaplanowanych przerw technicznych.
  5. Za pośrednictwem Sklepu możliwe jest jednorazowe zamówienie do 50 sztuk Towarów. Zamówienie większych ilości wymaga kontaktu z BOK.
  6. Umowa sprzedaży Towarów zawierana jest w języku polskim.
  7. Umowa sprzedaży Towarów zostaje zawarta w chwili, gdy Klient przejdzie przez całą procedurę zamówienia i kliknie przycisk "Złóż zamówienie". Oznacza to, że Klient przyjął ofertę Sprzedawcy złożoną za pośrednictwem Sklepu, a zawarta umowa jest prawnie wiążąca.
 5. Składanie zamówienia
  1. W celu złożenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
   1. Wybrać Towary będące przedmiotem zamówienia poprzez określenie ich ilości i kliknięcie przycisku "Dodaj do koszyka"
   2. Z widoku koszyka kliknąć w przycisk "Przejdź do kasy"
   3. Zalogować się do swojego konta, założyć konto i zalogować się lub wybrać opcję zakupu bez rejestracji
   4. Podać wymagane dane do wysyłki oraz (opcjonalnie) dane do faktury VAT.
   5. Wybrać metodę dostawy
   6. Wybrać sposób płatności
   7. Zapoznać się z niniejszym Regulaminem i go zaakceptować. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, natomiast konieczna do złożenia zamówienia.
   8. Kliknąć przycisk "Zamawiam i płacę"
   9. Jeśli sposób płatności to przelew przez bramkę płatności - przejść przez procedurę płatności online
   10. Jeśli sposób płatności to Przelew bankowy - Klient jest zobowiązany przelać odpowiednie środki na wskazane konto bankowe w terminie 7 dni o złożenia zamówienia
   11. . Jeśli sposób płatności to Płatność przy odbiorze - Klient zobowiązany jest uiścić określoną opłatę przy odbiorze zamówienia (dostarczonego przez Kuriera lub odebranego osobiście)
   12. Przy poprawnie podanych danych zamówienie zostaje złożone w systemie, otrzymuje swój identyfikator oraz status "Nowe zamówienie"
   13. 2. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego
   14. 3. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6 powyżej.
 6. Formy dostawy i metody płatności
  1. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie. Odbiór osobisty nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami dostawy dla Kupującego
  2. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:
   1. Szybki przelew elektroniczny za pomocą Bramki płatniczej
   2. Przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy
   3. Płatność za pobraniem przy odbiorze
  3. Kurier nie ma obowiązku wniesienia przesyłki do mieszkania. Należy ją zorganizować samodzielnie
  4. Oferowane meble są wysyłane w paczkach do samodzielnego montażu.
 7. Realizacja zamówienia
  1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z ww. procedurą Klient otrzymuje potwierdzenie na wskazany w formularzu adres poczty elektronicznej.
  2. Poprzez realizację zamówienia rozumie się jego przygotowanie do wysyłki lub odbioru osobistego dla Kupującego.
  3. Przybliżony czas realizacji zamówienia podany jest zawsze na stronie produktu.
  4. Czas realizacji zamówienia obejmującego więcej niż jeden produkt zależny jest wprost od najdłuższego czasu przygotowania każdego z produktów.
  5. Czas realizacji liczony jest od momentu jego pojawienia się w systemie, wyjątkiem jest sposób płatności Przelewem bankowym, gdzie czas realizacji liczy się od momentu zaksięgowania pełnej sumy pieniężnej na konto.
  6. Po realizacji zamówienia Sprzedawca przesyła Kupującemu na adres poczty elektronicznej potwierdzenie realizacji i przystąpi do wysyłki zamówienia na wskazany adres, lub powiadomi o możliwości odbioru osobistego.
  7. Wysyłka zamówienia realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego w formualrzu zamówienia.
  8. Czas dostawy zamówienia zależny jest od sposoby wybranej przez Kupującego w formularzu zamówienia oraz liczony od dnia zrealizowania zamówienia.
  9. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 8. Odstąpienie od umowy Konsumenta
  1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
  2. Przedsiębiorca, który dokonał zakupu w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.
  3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną
  4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem megstyl.pl/www/formularze/Odstapienie_od_umowy.doc
  5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem
  7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  8. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi otrzymane od Konsumenta płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
  9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 9. Odpowiedzialność za wady
  1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towaru, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 556(1) Kodeksu cywilnego. Szczegóły związane z procedurą reklamacyjną znajdują się na stronie https://megstyl.pl/www/pl/content/16-reklamacje
  2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
  3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
  4. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
   1. żądać wymiany produktu na wolny od wad,
   2. żądać usunięcia wady,
   3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
   4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  5. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
  6. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem [formularz reklamacji here], jednak nie jest to obowiązkowe.
  7. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
  8. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
  9. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).
 10. Dane osobowe i pliki cookies
  1. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://megstyl.pl/www/pl/content/12-polityka-prywatnosci.
 11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
   1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
   2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
   3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
  2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 12. Postanowienia końcowe
  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
  3. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.