Polityka prywatności

obowiązuje od 21.03.2022

1. Administratorem danych osobowych jest MEGSTYL Grzegorz Mularczyk, Wola blakowa 88A, 97-565 Lgota Wielka, NIP 7722369830, REGON 360570276, email: bok@megstyl.pl, numer telefonu: 883 944 435

2. Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, numeru NIP, nazwy działalności gospodarczej

3. Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.

4. Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym newslettera)

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody

6. Założenie konta, złożenie zamówienia, złożenie reklamacji, dodanie komentarza, zapisanie się na newsletter użytkownik przekazuje swoje dane osobowe, a Administrator zobowiązuje się dochować poufności danych i nie udostępniać ich podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika.

7. Dane osobowe użytkownika są powierzane wyłącznie zaufanym i sprawdzonym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. W szczególności dane przekazywane są firmie realizującej przesyłki kurierskie jak również administratorom systemu do obsługi płatności internetowych

8. Sklep umożliwia korzystanie z już istniejących kont w serwisach społecznościowych takich jak Facebook, Google+ do celów wyszczególnionych w regulaminie. Oznacza to również wykorzystanie plików cookies ww. serwisów.

9. Sklep wykorzystuje własne pliki cookies wymagane do jego poprawnego funkcjonowania, w szczególności do przechowywania informacji o bieżącej sesji użytkownika i obsługi procesu składania zamówienia.

10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownik ma prawo do:

11.1 Dostępu do danych - rozumianej jako otrzymanie kopii danych osobowych wykorzystywanych w serwisie oraz sposobu ich wykorzystywania. Administrator zastrzega sobie prawo do poproszenia o pewne dane personalne w celu potwierdzenia tożsamości użytkownika, co jest podstawą do udostępnienia ww. danych.

11.2 Weryfikacji danych - jeśli użytkownik uzna, że jego dane są niekompletne lub nieaktualne, ma prawo do zwrócenia się do Administratora w celu ich zmiany, deklarując, że aktualizowane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

11.3 Sprzeciwu wobec przetwarzania danych - dane w Serwisie wykorzystywane są do prawnie uzasadnionych interesów Sprzedającego - np. do celów marketingowych. Użytkownik ma prawo do wnioskowania o zaprzestanie wykorzystania tych danych. Niezwłocznie po otrzymaniu takiej informacji Administrator wycofa wykorzystywanie danych, jednakże może się to wiązać z niemożnością świadczenia pewnych usług i korzyści, do których niektóre dane osobowe są niezbędne.

11.4 Cofnięcia zgody - w każdej chwili użytkownik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Należy podkreślić, że nie ma to wpływu na legalność już wykorzystanych danych (przed cofnięciem zgody).

11.5 Złożenia skargi - w przypadku, gdy użytkownik stwierdzi, że jego dane przetwarzane są w sposób niezgodny z przepisami, może złożyć skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 1, 00-193 Warszawa.

12. Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych możnao zgłaszać mailowo na adres Administratora danych

13. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego dokumentu. Wynika to z faktu potencjalnych zmian prawnych związanych z przetwarzaniem danych osobowych, jak również rozszerzenia funkcjonalności serwisu, które wymagać będą formalnego doprecyzowania.